Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА

ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛВИМЕД” ЕООД и УЕБ-СТРАНИЦА SILVIMED.BG

/консолидирана версия/

 

 

I. ЦЕЛИ

Настоящата Политика за защита на личните данни представлява консолидирана версия на Политиката за защита на личните данни на „Медицински център СилвиМед“ ЕООД и уеб-страница SILVIMED.BG.

„Медицински център СилвиМед“ ЕООД, с ЕИК: 205403555, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Складова“ №3, представлявано от управителя Камелия Милкова Гетова, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на СЕС относно защитата на лични данни и на Закона за защита на личните данни (тук по-долу наричан също „администратор на лични данни“).

Предмет на дейност на „Медицински център СилвиМед“ ЕООД е предоставянето на медицински услуги на пациенти в „Медицински център СилвиМед“, с адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ №78, ет. 2. Уеб-страница SILVIMED.BG е собственост на „Медицински център СилвиМед“ ЕООД и се използва за целите на дейността на дружеството. Настоящата консолидирана версия на Политиката за защита на личните данни обхваща правилата, прилагани от „Медицински център СилвиМед“ ЕООД по отношение на потребители на уеб-страница SILVIMED.BG (тук по-долу наричана за краткост също „уеб-страницата“).

Адресът за кореспонденция на администратора на лични данни е в гр. Враца, п.к. 3000, ул. „Васил Кънчов“ №78, ет. 2.

Лице за контакт на администратора на лични данни по въпроси, свързани с личните данни, събирани и обработвани от администратора, е Силвия Федева Христова, за връзка: през контактната форма на уеб-страницата, както и на имейл адрес hello@silvimed.bg, като в полето Subject следва да се посочи GDPR/Лични данни.

SILVIMED.BG обработва личните данни на потребителите на основание Общите условия за ползване на уеб-страницата, както и на основание договорните отношения между “Медицински център СилвиМед” ЕООД и работещите в него служители, лекари и други медицински лица, от една страна, и пациентите на медицинския център, от друга страна.

Личните данни на Потребителите се съхраняват от “Медицински център СилвиМед” ЕООД до отпадане на основанието за съхраняването им. „Медицински център СилвиМед“ ЕООД полага строго спазване на всички правила за съхраняване на т.нар. специални („чувствителни”) лични данни, вкл. данни, свързани с генетични данни, биометрични данни и данни за здравословното състояние на своите пациенти и на потребителите на уеб-страница SILVIMED.BG.

 

 

II. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки Потребител на уеб-страницата се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на СЕС относно защитата на лични данни.

Всеки Потребител на уеб-страницата има право на:

 

              Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

              Достъп до собствените си лични данни;

              Коригиране (в случай че данните са неточни);

              Изтриване на личните данни (правото на Потребителя „да бъде забравен“);

              Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

              Преносимост на личните данни между отделните администратори;

              Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

              Потребителят има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Потребителя или по подобен начин го засяга в значителна степен;

              Право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на Потребителя са били нарушени.

 

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 

            Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

            Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

            Потребителят възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

            Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

            Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

            Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

 

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора в случаите, когато:

 

Запази час сега!