Процедура за избор на изпълнител

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


В качеството си на бенефициент по АДБФП № BG16RFOP002-2.024-1894-C01,

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛВИМЕД“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител по

реда на ПМС № 160 / 01.07.2016 г., с предмет:

Закупуване на ДМА за целите на проект BG16RFOP002-2.024-1894-C01 „Устойчиво

развитие на „Медицински център СилвиМед“ ЕООД“:

Обособена позиция 1: Закупуване на ДМА - Инфузионни помпи, както следва:

1. Спринцовкова инфузионна помпа - 1 бр.

2. Волуметрична инфузионна помпа - 2 бр.

Обособена позиция 2: Закупуване на ДМА - Безжичен видео отоскоп - 2 бр.

Офертите се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от

европейските структурни и инвестиционните фондове (ИСУН), секция „Е-тръжни процедури“

(https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index).


Краен срок за подаване на офертите - 07.05.2020 г. (23:59 часа).


Документи

1. Публична покана

2. Изисквания към офертите

3. Образец на Оферта ОП 1

4. Образец на Оферта ОП 2

5. Методика за оценка ОП 1

6. Методика за оценка ОП 2

7. Образец на Договор

8. Приложение 2 към договор - Общи условия

9. Декларация ЗУСЕСИФ

10. Декларация ЕИК
Запази час сега!