Условия за ползване ОУ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА

УЕБ-СТРАНИЦА SILVIMED.BG

 

Настоящите Общи условия за ползване уреждат взаимоотношенията между „Медицински център СилвиМед” ЕООД, собственик на уеб-страница с домейн SILVIMED.BG (наричана по-долу за краткост SILVIMED.BG или Уеб-страницата), от една страна, и Потребителите на уеб-страницата (наричани по-долу за краткост „Потребителите“ или „Потребителят“), от друга страна.

„Медицински център СилвиМед” ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република България, с ЕИК 205403555, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, п.к. 3000, ул. „Складова“ №3, с имейл адрес: hello@silvimed.bg, тел. номер: 0890 345 666.

Предмет на дейност на „Медицински център СилвиМед“ ЕООД е предоставянето на медицински услуги, включващи извънболнична медицинска помощ, извършване на профилактика, диагностика, консултации, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, предписване на лекарства, лабораторни и други видове изследвания, други медицински дейности и манипулации, извършване под контрола на лекар.

Дружеството извършва дейност посредством „Медицински център СилвиМед“ (тук по-долу наричан за краткост също „медицинския център“), с адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ №78, ет. 2.

Потребителят следва да се запознае с публикуваните Общи условия преди използването на Уеб-страницата. С визуализирането на Уеб-страницата всеки Потребител автоматично се задължава да спазва публикуваните Общите условия за ползване.

        Настоящите Общи условия съдържат информация за дейността на „Медицински център СилвиМед“ ЕООД и уеб-страница SILVIMED.BG, като уреждат отношенията между SILVIMED.BG и всеки един от потребителите на Уеб-страницата.

Всички права за използването на Уеб-страницата се притежават от „Медицински център СилвиМед“ ЕООД.

 

I. УСЛУГИ

 

Чл. 1.     На Уеб-страницата Потребителите могат да получават информация относно дейността и услугите, предлагани от „Медицински център СилвиМед“ ЕООД.

Чл. 2.     Чрез контактната форма на Уеб-страницата Потребителите могат да отправят запитвания до SILVIMED.BG. Потребителите доброволно споделят свои лични данни чрез контактната форма на Уеб-страницата.

Чл. 3.     Единствените задължителни полета в контактната форма са имената на Потребителя, неговият имейл адрес и телефонен номер. Данните се събират, за да може SILVIMED.BG да отговори на отправеното запитване. По свое желание, Потребителят има възможност да предостави телефонен номер за осъществяване на контакт с него.

Чл. 4.   При регистрация на профил в уеб-страницата Потребителите предоставят информация за своите имена, адрес, имейл адрес и телефонен номер. Чрез профила си в SILVIMED.BG Потребителите могат да запазват час за преглед при лекар в “Медицински център СилвиМед”.

Чл. 5.     Всички предоставени от Потребители лични данни се съхраняват от SILVIMED.BG при строго спазване на Политика за защита на личните данни. Личните данни, предоставени от Потребители чрез Уеб-страницата, се изтриват след отпадане на основание за тяхното съхраняване.

 

II. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 6.     Правата върху интелектуална собственост по отношение на всички материали и ресурси, намиращи се на Уеб-страница SILVIMED.BG (включително налични бази данни), са обект на закрила съгласно действащите разпоредби на Закона за авторското право и сродните права. Същите принадлежат на „Медицински център СилвиМед“ ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на SILVIMED.BG, и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин, който би бил в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 7.     При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата върху интелектуална собственост, свързано с неправомерно използване на ресурси на SILVIMED.BG, „Медицински център СилвиМед“ ЕООД има правото да претендира обезщетение за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Чл. 8.     Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Уеб-страницата.

Чл. 9.      SILVIMED.BG се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

Чл. 10.   SILVIMED.BG си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. SILVIMED.BG има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в Уеб-страницата.

 

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 11.  SILVIMED.BG се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите Общи условия в 7-дневен срок, считано от датата на настъпване на въпросното обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

Чл. 12.  В случай че не е съгласен с измененията в Общите условия, Потребителят има право да се откаже от ползването на Уеб-страницата, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това свое право, Потребителят следва да уведоми SILVIMED.BG в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

Чл. 13.  В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от ползването на Уеб-страницата по реда, уреден в настоящите Общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

IV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 

Чл. 14.  За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

 

Запази час сега!